زایمان طبیعی بدون درد

زایمان طبیعی بدون درد چگونه می توان یک زایمان طبیعی بدون درد را تجربه کرد ؟  خیلی از افراد تنها به دلیل ترس از انجام  زایمان طبیعی منصرف می شوند،زایمان طبیعی بدون درد یکی از مواردی است که امروزه متخصص زنان می تواند از طریق بی حسی به نام اپیدورال که با  استفاده از داروی اطلاعت بیشتر دربارهزایمان طبیعی بدون درد[…]