تاریخ زایمان بر اساس سونوگرافی

تاریخ زایمان بر اساس سونوگرافی تعیین سن حاملگی با سونوگرافی تا چه میزان دقیق است؟ آیا راهی دقیق تر از سونوگرافی وجود دارد تا بتوان با کمک آن سن حاملگی را تعیین کرد ؟ خانم های باردار با نزدیک شدن به ماه های آخر بارداری،  از پزشک خود در خصوص  اختلاف تاریخ زایمان در سونوگرافی اطلاعت بیشتر دربارهتاریخ زایمان بر اساس سونوگرافی[…]